ENERGETICKÁ EXPERTÍZA
A PROJEKCE

nízkoenergetické domy
revitazizace
dotace
pasivní domy

Energetické audity (EA):

Energetický audit je mnohdy vyžadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy, či jiný druh snižování energetické náročnosti objektů, nebo také k instalaci obnovitelného zdroje energie (OZE). Bývá taktéž i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energeticky úsporných investic, například pro zateplení objektů státní správy, SVJ, BD.

EA doporučujeme při plánované rekonstrukci budovy. Kvalitně a odborně zpracovaný energetický audit je velmi vhodným podkladem při rozhodování o dalším postupu rekonstrukce - měl by obsahovat technické doporučení, ekonomické vyhodnocení a environmentální dopady úsporných opatření. Námi zpracovávané EA obsahují i beznákladová opatření pro snížení energetické náročnosti předmětného objektu. EA současně provádí analýzu stávajícího energetického hospodářství objektu, poukazuje na zjevné i skryté nedostatky a doporučuje jasná východiska k nápravě, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených finančních prostředků.

EA jsme zpracovávali často i v kontextu administrativy související s žádostmi o podporu z různých dotačních programů, se kterými máme bohaté zkušenosti. Na základě EA jsme připraveni Vám samozřejmě dodat i potřebné projektové dokumentace (na auditované objekty) různých typů a stupňů, viz. odkaz projekce. Vše Vám tedy dodáme v jednom balíčku - nemusíte si obstarávat specialisty ke každému úkonu (projekt, EA, PENB, žádosti o dotace) - tím pádem také ušetříte i nemalé finanční prostředky a spoustu času. Šetříme Vám nejen energii, ale i čas.

Dále jsme schopni zajistit energetický audit na průmyslový objekt, bioplynovou stanici, solárně termické panely, fotovoltaiku apod.

Máte - li zájem o další informace nebo o objednání služby, neváhejte nás kontaktovat: kontakt

 

EA náhled

 

Legislativní zakotvení EA:

Povinnost vypracovávat energetické audity je stanovena zákonem č. 406/200 sb., který byl novelizován zákonem č.318/2012 sb. v § 9. Podrobnosti náležitosti energetického auditu jsou pak dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 sb., která byla v roce 2012 novelizována vyhláškou č.480/2012 sb. Stručně řečeno je energetický audit soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a o energetickém hospodářství. Součástí auditu je návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Kdo si musí nechat na své energetické hospodářství vypracovat energetický audit?

Je dáno v zákoně č.318/2012 Sb. v § 9:

(1)  Stavebník,  společenství  vlastníků  jednotek nebo vlastník budovy
   nebo  energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo
   energetické hospodářství energetický audit v případě, že

   a)  budova  nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční
   spotřebu  energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota
   spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

   b)   u  větší  změny  dokončené  budovy  nejsou  splněny  požadavky  na
   energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

(2)  Energetický  audit platí do provedení větší změny dokončené budovy
   nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován

  Kým může být EA vypracován?

   1.  pouze příslušným  energetickým  specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),
   nebo

   2.  osobou  usazenou  v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k
   výkonu  uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu
   Unie;  ministerstvo  je  uznávacím  orgánem  podle  zvláštního právního
   předpisu^5a),

   b) musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
 

(3)  Další  povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo
   vlastníka  budovy  nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně
   nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

   a)  předložit  na  vyžádání  energetický audit ministerstvu nebo Státní
   energetické inspekci,

   b)  splnit  opatření  nebo  část  opatření  vyplývající z energetického
   auditu  ve  lhůtě  stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v
   případě,  že  se  jedná  o  organizační  složky  státu,  krajů a obcí a
   příspěvkové organizace,

   c)  oznámit  ministerstvu  provedení  energetického auditu osobou podle
   odstavce  2  písm.  a)  bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění
   osoby  pro  vykonávání  této  činnosti  podle  právního předpisu jiného
   členského státu Unie.
 

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

   a)  stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu
   elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny
   a  na  rozvod  tepelné  energie  odpovídá  požadavkům na účinnost užití
   energie podle prováděcího právního předpisu,

   b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá
   požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.
 

(5)  Obsah  a  způsob  zpracování  energetického  auditu  a jeho rozsah
   stanoví prováděcí právní předpis."

 

Odkaz na celé znění zákona č. 318/2012 sb.: hospodareni-energii