ENERGETICKÁ EXPERTÍZA
A PROJEKCE

nízkoenergetické domy
revitazizace
dotace
pasivní domy

Projekce:

Zabýváme se návrhy a projektováním nízkoenergetických, pasivních a nulových domů. V těchto oblastech Vám nabízíme komplexní služby. Od prvotního návrhu a studie, přes projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci, zajištění výstavby, odborný dozor až po kolaudaci Vašeho domu.

Specializujeme se na dřevostavby, s nimiž máme mnohaleté zkušenosti (10 let). Na Vysočině nenaleznete nikoho s vyšší kvalifikací v oblasti dřevostaveb a environmentálně šetrné výstavby. Samozřejmě jsme schopni Vám navrhnout a realizovat i dům zděný. Disponujeme odborníky nejen v oblasti dřevostaveb, ale také v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich integrace do objektů, v energetickém modelování Vašich domů, jejich optimalizaci a všemi souvisejícími úkony vedoucí k Vaší maximální spokojenosti.

Kromě navrhování novostaveb nabízíme také revitalizace rodinných, bytových a panelových domů. I v této oblasti máme rozsáhlé zkušenosti. Navrhneme potřebná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti Vašeho domu a ke zvýšení komfortu Vašeho bydlení. Máme zkušenosti s menšími rodinnými domy až po objekty panelového domu s 252 bytovými jednotkami. V této oblasti jsme schopni Vám zajistit veškeré potřebné projektové dokumentace, energetické audity, odborné posudky, PENB, hodnocení integrace obnovitelných zdrojů energie (OZE), výběrová řízení na dodavatele, odborný a autorský dozor a podání žádosti k mnoha dotačním programům. Vše samozřejmě v rámci jednoho balíčku. Nebudete tedy muset kontaktovat více specialistů a nebudete se muset téměř o nic starat. Šetříme Vám nejen energii, ale i čas.

Své služby samozřejmě nabízíme i městům a obcím, kterým jsme taktéž již v několika případech pomohli s revitalizací objektů v jejich majetku, včetně podání žádostí o podporu z dotačních programů.

Máte - li zájem o další informace nebo o objednání služby, neváhejte nás kontaktovat: kontakt

Pasivní dům          Pasivní dům       

 

Nabízíme tyto stupně projektových dokumentací:

Architektonické studie (AST) - Fáze studie je první velmi důležitá a podstatná část samotného projektu domu. Ve studii se zapracovávají požadavky a přání samotného investora v návaznosti na možnosti realizace. Také se zapracovávají připomínky a postřehy samotného projektanta. Zabýváme se návrhem investičního záměru, vzhledu, materiálového, provozního a dispozičního řešení – architektonická studie vždy obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, 1:200, pohledy, schematický řez a schematickou situaci - v závislosti na požadavcích a domluvě s investorem.
Podstatnou součástí studie je také prověření legislativních a technických požadavků na samotnou stavbu. Po dohodě zpracujeme několik variant řešení. Na přání klienta jsme schopni zjistit i předběžný odhad investice do realizované stavby.

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) - je nutné ji zpracovat tam, kde to vyžaduje stavební úřad, nebo kde dochází ke změně zájmového území. Součástí této dokumentace jsou vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, správců sítí, vlastníků sítí a vlastníků přilehlých nemovitostí.
Dokumentace pro územní řízení navazuje na architektonickou studii, je doplněna o průvodní zprávu, situaci s vymezením napojení jednotlivých přípojek na inženýrské sítě a dále napojení objektu na komunikaci. Součástí je i předběžné jednání s úřady a orgány samosprávy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – Standardní PD potřebná k zajištění stavebního povolení. Projekt ke stavebnímu povolení je mnohdy požadován i k rekonstrukcím objektů. Dokumentace je již mnohem podrobnější v měřítku 1:100 nebo 1:50 oproti dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace obsahuje materiálové a konstrukční řešení. Dále jsou přílohou rozvody inženýrských sítí a základní statické posouzení jednotlivých konstrukcí. Součástí je zpráva či projekt požárně bezpečnostního řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy. Tato dokumentace již slouží k hrubému nacenění stavby a jako vhodný podklad pro případnou realizaci samotné stavby. Obsah dokumentace je dán vyhláškou 499/2006 sb. o dokumentaci staveb. Dotčený stavební úřad může požadovat po stavebníkovi další dílčí části projektu.

Dokumentace provedení stavby (DPS) - Obsahuje komplexní technické řešení stavby včetně detailů, jednotlivých specifikací použitých materiálů a položkového rozpočtu. Investorovi je nápomocna k objektivnímu vyhodnocení nabídek od dodavatelů staveb. Velmi důležitou roli hraje i při samotné realizaci stavby a její detailní kontrole, kdy je dodavatel jednoznačně a srozumitelně vázán projektem. Vzhledem k rozmachu oboru dřevostaveb Vám tento stupeň dokumentace doporučujeme mít zpracovaný. Nejen, že je pro Vás zárukou kvalitního projektu - kvalitní DPS je schopen vypracovat pouze skutečný odborník na dřevostavby - ale je také jasným omezujícím prvkem pro dodavatele stavby. U jakéhokoli stupně PD jsme schopni Vám doporučit prověřené a špičkové dodavatele dřevěných staveb a konstrukcí a tím pádem eliminovat nekvalitní stavební firmy.

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) - Projektová dokumentace je zpracována na základě dokumentace pro provedení stavby a je dále upravena a připravená do rozpočtové struktury. Slouží pro posouzení skladby a výše celkových cenových nákladů. Dále obsahuje zhodnocení odborné způsobilosti uchazečů provést správně a včas dodávku stavby. Součástí je porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavebního díla provedena.

Pasport stavby, zakreslení stávajícího stavu – Jedná se o převedení stávajících papírových podkladů dodaných investorem - slouží pouze k orientačním úpravám objektu, případně jako podklad pro ověření a vynesení skutečného stavu objektu. V případě nedostatečných podkladů jsou tyto doplněny a odkontrolovány přímo na objektu. Dalším stupněm je celkové zaměření stávajícího stavu – v případě, že neexistuje žádný „papírový“ podklad. Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby. Jednotlivé specifické podrobnosti a části je možno řešit dle dohody s objednatelem díla. Detailnost a vynesení v měřítku dle domluvy s objednatelem. Pasporty mohou být dotaženy do podoby PD ke stavebnímu povolení nebo pro potřeby různých dotačních programů.